Palliatieve zorg

 

Onze expertise: Palliatieve zorg

Iedereen kan in het leven te maken krijgen met een ernstige ziekte of aandoening, waarbij genezing niet meer mogelijk blijkt. Het is daarbij denkbaar dat er in uw eigen omgeving onvoldoende specifieke zorg geboden kan worden. De verzorgende taken voor naasten kunnen, zeker in de laatste fase, zo groot zijn dat deze de gewenste ruimte en aandacht om afscheid te nemen in de weg staan.
Thuiszorg Ons Thuis geldt als een warme deken voor cliënten in de laatste levensfase, waarbij 24-uurs respectvolle verpleegkundige zorg geboden wordt. Het Thuiszorg team bestaat naast verzorgenden IG uit speciaal opgeleide verpleegkundigen. De persoonlijke wensen van de cliënt en zijn of haar familie staan voorop en worden binnen de professionele grenzen gerealiseerd.
Intensieve thuiszorg voor een zo comfortabel mogelijk laatste levensfase
Samen wordt bepaald hoe de zorg vorm krijgt. Bij palliatieve thuiszorg is sprake van intensieve thuiszorg. Het belangrijkste doel is dat de laatste levensfase zo comfortabel mogelijk blijft. Dit gebeurt door veel aandacht te schenken aan lichamelijke klachten, gevoelens van angst te bespreken, verdriet en verwerking van de ziekte bespreekbaar te maken, vragen rondom leven en dood helpen te beantwoorden, zorg en aandacht voor de naasten en door allerlei praktische zaken te bespreken. Als het nodig is neemt Thuiszorg Ons Thuis zelf het initiatief.

 

Persoonlijk, praktisch en flexibel

Thuiszorg Ons Thuis biedt ook bij palliatieve thuiszorg maatzorg in de thuissituatie. De zorg op maat komt tot uitdrukking in het individuele zorgplan, dat in goed overleg met de cliënt en de naasten wordt opgesteld. Door de kleinschaligheid van de organisatie, kan de geboden zorg persoonlijk, praktisch en flexibel worden ingevuld. De cliënt staat centraal en de zorg wordt zoveel mogelijk afhankelijk van de vraag geleverd.
 

Doelstellingen voor verzorging

De dagelijkse invulling van de zorg is onder meer gebaseerd op een aantal doelstellingen. De cliënt mag geen pijn lijden. De cliënt ligt of zit in een comfortabele houding. De cliënt eet en drinkt alleen wat hij/zij wil en wat hij/zij lekker vindt. De verzorgenden en verpleegkundigen letten op de mondverzorging. De basiszorg is belangrijk. Met de cliënt wordt desgewenst over levensbeschouwing gesproken en als hieraan behoefte is ook met de naasten.
 

Regelmatige evaluatie over zorg en comfort

Voor de medewerkers van Thuiszorg Ons Thuis die deel uitmaken van het palliatief team is het belangrijk dat ze dagelijks op de hoogte worden gehouden. Thuiszorg Ons thuis vindt het van belang dat de coördinatie van de zorg via één aanspreekpunt verloopt; uw zorgcoördinator.  Vooral omdat de palliatieve thuiszorg vaak kortdurende, intensieve zorg betekent. De medewerkers worden geïnformeerd aan de hand van een (bijna) dagelijkse evaluatie die betrekking heeft op de zorg en op het comfort van de cliënt. De zorgcoördinator  zorgt voor de noodzakelijke updates. Wanneer er bijvoorbeeld van de huisarts nieuwe opdrachten zijn gekomen, zoals het bijstellen van medicatie, worden de medewerkers hiervan op de hoogte gebracht.
 

Aandacht voor rouw- en verliesverwerking

Voor de familie en de naaste omgeving wil Thuiszorg Ons Thuis er ook zijn. Waar nodig wordt ondersteuning geboden bij de afronding van het bestaan. Voor alle betrokkenen (naasten, mantelzorgers én medewerkers) zorgt Thuiszorg Ons Thuis ervoor dat na het overlijden van de cliënt aandacht is voor rouw- en verliesverwerking.